Een rijschool dient erkend te worden door de overheid, die in dit verband heel wat normen oplegt, zowel voor de rijschool zelf, de wagens die voor de lessen gebruikt worden, de oefenterreinen en de erkenning van de instructeurs zelf.

Tot voor kort was dit een federale bevoegdheid die geconcentreerd was binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer. Met de zesde staatshervorming werd een groot deel van die bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Zolang dit niet in de praktijk omgezet wordt, blijft de federale regelgeving van kracht.

Om een rijschool te kunnen uitbaten moet men dus:

  • Houder zijn van een erkenning van rijschool
  • Houder zijn van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid
  • Houder zijn van een goedkeuring van een oefenterrein, behalve voor de categorie B.
  • Beschikken over erkend leidinggevend of onderwijzend personeel om theoretisch en praktisch onderricht voor de gevraagde categorieën te geven.

Wat het personeel betreft stelt de wet dat minstens volgende erkende functies moeten aanwezig zijn:

  • Een directeur die de rijschool vertegenwoordigt, verantwoordelijk is voor het verstrekte onderricht en ook voor de interne kwaliteitscontrole. Hij mag zijn functie slechts in één rijschool uitoefenen. De directeur kan bijgestaan worden door één of meerdere adjunct-directeurs.
  • Gebrevetteerde instructeurs voor het theoretische en praktische onderricht voor de gevraagde categorieën.

Geen van deze personeelsleden mogen een functie of werk uitoefenen, met inbegrip van vertaler voor het theoretisch examen, in een erkend organisme voor de technische controle voor voertuigen of een controlefunctie voor de rijscholen.

Uitdagingen
Een eerste uitdaging voor de uitbater van een rijschool is die van de toenemende professionalisering en noodzaak om over de juiste infrastructuur te beschikken, met oog voor de rendabiliteit.

Een tweede uitdaging is het vinden van gekwalificeerde medewerkers: een groot deel van de huidige rijschoollesgevers zal over enkele jaren met pensioen zijn. Dit betekent dat de krapte die er nu al heerst op de arbeidsmarkt, in de toekomst enkel nog zal toenemen.

Een tweede belangrijke evolutie heeft betrekking op de hervormingen die momenteel in ontwikkeling zijn. Er wordt gewerkt aan de methodieken van rijschoollesgevers waarbij de pedagogische aanpak sterk gemoderniseerd wordt.

Bovendien wordt er, naar het voorbeeld van andere Europese landen, gedacht aan hervormingen in de structuur van de rijopleiding die een impact zullen hebben op het profiel van de lesgever.

Uw ondernemingsproject
Wie als ondernemer wil starten met een rijschool moet dus weten dat het over een sterk gereglementeerde activiteit gaat die snel evolueert in de richting van meer professionalisering. Een overname van een bestaande rijschool kan daarbij een zeer interessante opportuniteit zijn om te kunnen verder bouwen op een bestaand netwerk van lesgevers, infrastructuur en naambekendheid. Aarzel niet om op deze site naar ons actueel aanbod te kijken.

Contacten

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
http://www.mobilit.fgov.be/index.htm
Mobiliteit en Verkeersveiligheid RS 015
Directie Certificatie en Inspectie
Cel Certificatie – Rijscholen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56 – 1210 BRUSSEL


Partners:

Busreizenbestelwagen hurenshort leasecitroen meharitweedehands auto